Frivillige søges

5. april 2021

Vi søger en eller flere friv­il­lige til forlagsarbejde.

Arbe­jd­sop­gaver
Kor­rek­turlæs­ning, betalæs­ning, vur­der­ing af manuskripter, over­sæt­telsesop­gaver, grafik­er opgaver og ad hoc opgaver.

Arbe­jdet foregår hjemme hos dig selv. Du skal bruge din egen com­put­er. Kom­mu­nika­tion foregår primært via mail, mes­sen­ger, OneDrive eller telefon.

Du væl­ger selv hvilke af opgav­erne, du vil byde ind på. Så hold dig endelig ikke tilbage, hvis du kun er inter­esseret i én af oven­stående opgaver.

Vi tilby­der
Mulighed for at lære en masse om for­lagsar­be­jde.
Du inviteres med til recep­tion­er og kan øge dit netværk.
Et gratis eksem­plar af alle de bøger, vi udgiv­er.
En skriftlig anbe­fal­ing, du kan bruge, når du skal søge job.
Din egen unikke for­lags­mail.
Mulighed for oplæring af opgaver i et for­lag.
Mulighed for at udgive din egen bog eller e‑bog.

Krav
Du kan anvende Word.
Du kan arbe­jde i OneDrive eller er ind­stil­let på at lære det.
Du skriv­er og taler fly­dende dan­sk.
Du har inter­ne­tadgang og egen computer.

Redak­tøras­sis­tent, kræver som min­i­mum en rel­e­vant bach­e­lorud­dan­nelse
Redak­tør, kræver som min­i­mum at du er i gang med en rel­e­vant bach­e­lor- eller en kan­di­datud­dan­nelse
Grafik­er, kræver at du kan arbe­jde med Adobe og har licens
Over­sæt­ter, kræver du kan fremvise bevis for din kun­nen
Sæl­ger — og mar­ket­ingmedar­be­jder, kræver erfar­ing fra et rel­e­vant arbe­jde med salg og/eller marketing

Start
Hur­tigst muligt.

Varighed
Du bestem­mer selv, hvor længe du vil være friv­il­lig hos os, og hvor mange timer du vil arbe­jde om ugen/måneden.

Ansøgn­ings­frist
Når vi har fun­det den rette, så hold dig ikke tilbage med at søge jobbet.

Spørgsmål
Har du spørgsmål til still­in­gen, så kon­takt os.

Om vores virk­somhed
For­laget Snepryd er et bog­for­lag.
Vi udgiv­er digt­sam­linger, roman­er, børnebøger og faglitteratur.

 

Send ansøgn­ing og CV.