Forfattere

11. august 2020

Hvad søger du?


Allan Lil­lelund

Allan Lil­lelund (f. 1980) er uddan­net cand.mag. i Nordisk Sprog og Lit­ter­atur og har flere bogud­givelser bag sig. Allan er redak­tør på og ejer af For­laget Silke­fyret, og han arbe­jder desu­den free­lance som over­sæt­ter og redak­tør. Han under­vis­er i skrivn­ing på Den Kreative Skole i Silke­borg og på Billed- og Medieskolens for­fat­ter­for­løb i Aarhus. Heru­dover står han også bag pro­jek­tet Løve’s Bog- og Vin­café Aarhus. 

I 2017 udgav Snepryd Dage uden dag­bog af Allan Lil­lelund, der han­dler om, hvad men­nes­ket gør, når det er faldet og under­søger men­nes­ket i ekstremerne. Før og efter de fatale valg, der vender ver­den på hov­edet, som ødelæg­ger det hele, eller som måske bliv­er slut­nin­gen før en ny begyndelse


Dhu­ra­ta Emi­ni-Obai­di
& Shkurete Emi­ni

Dhu­ra­ta Emi­ni-Obai­di (f. 1981) og Shkurte Emi­ni (f. 1988) er begge født og opvok­set i Køben­havn. Dhu­ra­ta er uddan­net folkeskolelær­er fra KDAS i 2006 og under­vis­er til dagligt på en folkeskole i Køben­havns Nord­vestk­varter. Hen­des inter­esse for lit­ter­atur beg­y­n­dte med, at skrev digte og raptek­ster, hvilket senere udviklede sig til en inter­esse for at skrive nov­el­ler og debatindlæg. Shkurte er uddan­net folkeskolelær­er fra Zahle sem­i­nar­i­um i 2011 og har siden­hen arbe­jdet som udskol­ingslær­er på en folkeskole i Køben­havns Nordvestkvarter. 

Hen­des inter­esse for lit­ter­atur beg­y­n­dte med ung­dom­sro­ma­nen Perker4Life, der omhan­dler den unge mand Jamal og hans liv i det rå miljø i ghettoen.


Gus­tav Øster­aa

Gus­tav Øster­aa (f. 1991) er uddan­net cand.mag. i anvendt filosofi og debuterede som for­fat­ter, da han skrev og fik udgivet den filosofiske fan­ta­sy­ro­man Inteth­e­dens Tegn. Gus­tav er et kreativt men­neske, som gerne vil sætte tanker i gang hos andre, hvilket han håber at hans fortælling afspe­jler og kan hjælpe med. Gus­tavs filosofiske bag­grund giv­er hans roman en faglig bal­last, der skin­ner igen­nem i hans stil som for­fat­ter og formidler.

I 2020 udgav Snepryd Gus­tav Øster­aas roman Inteth­e­dens Tegn, som tager udgangspunkt i spørgsmålet ”hvad vil det sige at være men­neske?”. Fan­ta­sy­ro­ma­nen udspiller sig som en filosofisk sam­tale mellem snig­morderen Zynn og kejseren i riget Clas­tara. Sam­men skal de opfylde en gam­mel pro­feti og afgøre men­neske­he­dens skæb­ne. Men er den værd at redde?


Hen­rik Høj

Hen­rik Høj (f. 1964) er oprindeligt fra Brøn­der­slev og er både udlært kok og uddan­net inden­for lit­ter­atur og his­to­rie. Efter at have skrevet flere nov­el­ler, fik han sin roman­de­but med bogen Kor­nelius og Annwns Kar, som han beskriv­er som et kærlighed­spro­jekt. Hen­rik nævn­er Karl Ove Knaus­gård, Hen­rik Pon­top­p­i­dan og Haru­ki Muraka­mi som sine inspi­ra­tionskilder, og både de fan­tastiske ele­menter og dan­nelses­ro­mantra­di­tio­nen er at spore i hans medrivende debutroman.

I 2017 udgav Snepryd Hen­rik Højs spæn­dende, his­toriske dan­nelses­ro­man Kor­nelius og Annwns Kar, som find­er sted i et mid­de­lalderunivers, hvor hverda­gen til tider er meget brutal.


Ida Bruhn Bull

Ida Bruhn Bull (f. 1990) er uddan­net etnolog og har altid skrevet meget, hvilket mund­ede ud i at hun i en alder af blot 16 år var på et for­fat­terkur­sus i Brøn­der­slev, hvor alle delt­agernes nov­el­le blevet udgivet i bogen Ord i sand i 2006. Flere års ufriv­il­lig barn­løshed resul­terede i debutro­ma­nen Det er lettest, hvis jeg hold­er kæft med, hvor­dan jeg har det.

Roma­nen udkom på Snepryd i 2020 og omhan­dler en kvin­des kamp for at blive mor og hen­des ufriv­il­lige barn­løshed. Roma­nen tak­ler bl.a. tabuis­er­ing, iso­la­tion og spændin­gen mellem den sorg og frus­tra­tion der er for­bun­det med ikke at kunne blive gravid, og den glæde og bege­jstring man for­ventes at føle, når ens venin­der bliv­er mødre.


Ida Grethe Ped­er­sen

Ida Grethe Ped­er­sen (f. 1978) er opvok­set på Midt­sjæl­land, men fly­t­tede til Roskilde som 16-årig, hvor hun stadig bor med sin fam­i­lie. Hun er uddan­net cand.mag. i audi­ol­o­gopæ­di med sidefag i retorik og er nu i gang med en efterud­dan­nelse som psykoter­apeut. Hun har arbe­jdet med børn i 11 år og arbe­jder nu som logopæd, og hun debuterede som for­fat­ter med digt­sam­lin­gen Lille du.

I 2019 udgave Snepryd Idas digt­sam­ling Lille du, som er en selvbi­ografisk fortælling om en kvin­de, som to måned­er efter sin fød­sel adskilles fra sit barn i forbindelse med en indlæggelse for depres­sion. Digtene beskriv­er før, efter og under selve indlæggelsen, hvor der bliv­er kæm­pet for at blive gen­forenet med sit barn.


Inge Beck

Inge Beck (f. 1954) har været involveret i Hval­søs kul­turliv i åre­vis med og har deru­dover arbe­jdet med børne­have­børn i over 25 år, digtets vers og lavet dukketeater og har drama­tis­eret med børnene. Det, sam­men­holdt med at have fire børnebørn, gav hende inspi­ra­tion til at skrive rim, og Inges debut som for­fat­ter består af 27 af de rim, der er udgivet som en digt­sam­ling til børn.

Inge har skrevet en klas­sik­er inden­for dial­o­gisk læs­ning: Store dage for små børn, som blev udgivet på Snepryd i 2019. Digt­sam­lin­gen illus­tr­erer med rim børns hverdag og særlige begiven­hed­er med tilhørende dial­o­giske spørgsmål. Bogen er illus­tr­eret af Ulla Thorborg.


Jes­per Michael Hansen

Jes­per Michael Hansen (f. 1979) er folkeskolelær­er debuterede som for­fat­ter i 2016 med børnebo­gen Den Klamme Hånd. Jes­per har øns­ket at skrive en bog til de børn han havde at gøre med i sin hverdag, som end­nu ikke havde fun­det glæ­den ved at læse. Han nævn­er selv blandt andre Astrid Lind­green, Bjarne Reuter og Indi­ana Jones som sine inspirationskilder.

Snepryd udgav i 2016 Jes­pers debutro­man Den Klamme Hånd, som er det første bind i serien, som omhan­dler ven­sk­a­bet mellem to drenge, der ikke kan lade være med at for­følge even­tyret i en helt almin­delig, småkedelig by i Dan­mark — en by der vis­er sig ikke at være så kedelig endda.


Kamal Ahmane

Den algerisk­fødte sam­funds­de­bat­tør og digter, Kamal Ahmane (f. 1970) er en kom­pro­mis­løs skribent, der for­be­hold­er sig ret­ten til at skrive om lige præ­cis de emn­er, der optager ham — uanset hvor føl­somme og tab­u­lagte, de måtte være. Hen debuterede i 2008 med digt­sam­lin­gen Bindeled og har desu­den skrevet debatindlæg for både Poli­tiken og Kris­teligt Dagblad.

Kalams digt­sam­ling Tavshe­dens tumult udkom på Snepryd i 2017. I sine digte kom­mer han ind på to meget omstridte og sår­bare emn­er: en kri­tik af islamis­men og dens fore­gangsmænd samt spørgsmålet om, hvad dan­skhed er og hvornår man med rette kan kalde sig dansk.


Mar­tin Nørgaard

Mar­tin ’Tid­srøver’ Nør­gaard (f. 1984) er aarhu­sian­sk digter, under­vis­er, musik­er og hånd­værk­er. Han debuterede i 2015 med digt­sam­lin­gen Dagene løber halt. Mar­tin har deru­dover blandt andet læst op til Ver­dens Poesidag sam­men med andre aarhu­sianske digtere og spillet trom­mer i Mar­tin Horn­strup Trio, der har et fokus på nye salmer.

Snepryd udgav i 2015 Mar­tins digt­sam­ling Dagene løber halt, som består af en sam­ling på 32 digte. Titlen ref­er­erer til, at ikke alle dage er ens – nogle er gode, nogle er dårlige. Nogle dage får man skram­mer – dagene løber derefter halt, men dog stadigvæk fre­mad i bevægelse! Tek­sterne er korte og bær­er præg af et kom­plekst billed­sprog som sit mest markante, stilis­tiske træk.


Marie Lind Fin­ster­bach

Marie Lind Fin­ster­bach (f. 1989) har en kan­di­dat­grad i pæd­a­gogisk antropolo­gi fra Aarhus Uni­ver­sitet, har arbe­jdet som socialpæd­a­gog og under­vis­er på pæd­a­gogud­dan­nelsen. Marie har deru­dover arbe­jdet med bør­neyo­ga gen­nem flere år, og hun debuterede som for­fat­ter med børnebo­gen Elvas magiske skat­tek­iste, der netop kom­biner­er hen­des kom­pe­tencer inden­for pæd­a­gogik og yoga.

Marie Lind Fin­ster­bachs Elvas magiske skat­tek­iste udkom i 2017 på Snepryd og er et yogaeven­tyr for børn, hvor bar­net guides gen­nem forskel­lige yogastill­inger, der er illus­tr­eret af Christi­na Stausholm Johansen. Yogastill­ingerne har en gavn­lig effekt på både bar­nets oplevelse af sig selv og evnen til at skabe ro.


Stine Drey­er

Stine Drey­er (f. 1982) er uddan­net syge­ple­jer­ske, men har efter eget udsagn altid skrevet og inter­esseret sig for lit­ter­atur. Hun er en pro­duk­tiv skribent, der har flere nov­el­ler og roman­er bag sig. Stine debuterede i 2017 med både fan­ta­sy­ro­ma­nen Den For­budte Bred og med Min elskede psykose, der er bygget på og inspir­eret af egne erfaringer.

I Min elskede psykose, som blev udgivet på Snepryd i 2017, møder vi Anni­ka på top­pen af Run­de­tårn i Køben­havn — klar til at springe ud. Anni­ka fik sin første psykose som 23-årig og var den­gang i prak­tik på en brand­sta­tion og psykosen slog ned som et lyn fra en klar him­mel. Her ramte den Alex, som hun føler sig over­be­vist om at Gud har skabt til at være sam­men med hende.


Thomas Wiv­el

Thomas Wiv­el (f. 1967 i Gen­tofte) har, i forbindelse med sin komik­erkar­riere, udgivet mate­ri­ale både i eget navn og i forbindelse med bl.a. Com­e­dy Aid og Tale­gaver til Børn. Han har deru­dover også lavet radiosatire, været tek­st­for­fat­ter på og med­vir­ket i Tv-pro­gram­mer, været med­for­fat­ter på årbøgerne Blæk­sprut­ten og Svikmøllen, været TV-vært samt udstil­let col­lagekun­st. Thomas debuterede som for­fat­ter allerede i 2001 og har siden da skrevet eller været med­for­fat­ter på ikke min­dre end 41 bøger. 

I 2016 udgave Snepryd Thomas Wivels digt­sam­lin­gen Jeg blev født på side 46, der ifølge for­fat­teren selv blev til i en hæs­blæsende peri­ode af hans liv. En alvorlig men også skævt humoris­tisk digt­sam­ling, der kræs­er ind på det nære dra­ma i form af kun­st­ner­isk tekst.


Tina Nis­sen
& Stine H. Tarp

Tina Nis­sen (f. 1977) er uddan­net SOSU-hjælper i 1998 og SOSU-assis­tent 2001. Hun har arbe­jdet inden­for faget, også som vok­se­nun­dervis­er, frem til 2016. Tina debuterede som for­fat­ter i 2020. Stine H. Tarp (f. 1978) er uddan­net kan­di­dat i retorik ved Aarhus Uni­ver­sitet. Hun har arbe­jdet med online mar­ket­ing, tek­st­for­fat­ning og har indgående kend­skab til for­lags­branchen som free­lancer og via akademisk prak­tik. Stine debuterede som for­fat­ter i 2020.

Tina Nis­sen og Stine H. Tarps debut fan­ta­sy­ro­man Den Lil­la Rose udkom på Snepryd i 2020.


Thork­ild Thellef­sen

Tork­ild Thellef­sen (f. 1969) er uddan­net bib­liotekar og cand.scient.bibl. Han har desu­den en ph.d.-grad og er dr.merc. i semi­otik, og har blandt andet arbe­jdet som uni­ver­sitet­sun­dervis­er. Udover at have skrevet forskn­ingsar­tik­ler er Tork­ild også en pro­duk­tiv for­fat­ter, der debuterede med nov­el­le­sam­lin­gen 12 uger — his­to­ri­er fra bænken.

Snepryd udgav i 2017 Tork­ild Thellef­sens nov­el­le­sam­ling 12 uger — his­to­ri­er fra bænken, der gen­nem 12 fortællinger forsøger at besvare livets store spørgsmål: slut­ter livet, når man dør, eller er det egentlig ikke først der, det beg­y­n­der? Snepryd udgav desu­den Tork­ild Thellef­sens nov­el­le­sam­ling Sine Nomine i 2018. Bogen består af otte fortællinger, der kredser om temaer som kærlighed, døden, drømme, ambi­tion­er og ønsker.


Karin Ifanger

Karin Ifanger kom­mer oprindeligt fra Køben­havn og hen­des kreativitet spæn­der bredt. Hun er uddan­net fra Copen­hagen Busi­ness School, og udover at være for­fat­ter er hun også en ivrig keramik­er. Karin debuterede som for­fat­ter i 2015 med det selvbi­ografiske værk 1980 Fød­sel og de første dage, der han­dler om fød­slen af hen­des søn og de første efter­føl­gende dage. Ifangers bøger har ofte karak­ter af at have selvbi­ografiske ele­menter i større eller min­dre grad.

I 2020 udgiv­er Snepryd Karin Ifangers roman 1996 – Udsta­tioner­in­gen, der han­dler om IT-medar­be­jderen Kira, der er udsta­tioneret på Cypern i 1996. Gen­nem roma­nen føl­ger vi Kiras kamp med at jon­glere pri­vatliv og kar­riere, sam­tidig med at hun kæm­per med sine egne dæmon­er og usikkerheder. 


Klaus Søn­der­mølle Petersen

Klaus Søn­der­mølle Petersen er økonom, chefkon­sulent og for­fat­ter og har skrevet artik­ler, indlæg og artik­ler til bl.a. Nord­jyske, Berlingske og Jyl­land­sposten. Han debuterede som for­fat­ter i 2020 som reak­tion på, at han fik en søn med den sjældne Menkes syg­dom, hvilket også er omdrejn­ingspunk­tet i digt­sam­lin­gen Min Sit­u­a­tion – Og Dren­gen Der Skulle Dø Hun­drede Gange.

Snepryd udgav i 2020 Klaus Søn­der­mølle Petersens digt­sam­ling Min Sit­u­a­tion – Og Dren­gen Der Skulle Dø Hun­drede Gange, der han­dler om det at være far til en hand­i­cap­pet søn i både lidelse og livs­glæde. Læseren bliv­er inviteret inden­for i et univers af både smerte, glæde, lykke og frygt – alt sam­men smukt og råt formi­dlet gen­nem for­fat­terens poet­iske sprog.


Kamil­la Heinze

Kamil­la Heinze er 41 år og har en bach­e­lor­grad i teater­v­i­den­skab. Hun har 15 års erfar­ing med børn fra 0–15 år og er selv mor til to hjem­meop­dræt­tede læse­heste på 7 og 10 år. Hun har mange års erfaringer med at teg­ne og har der­for også selv stået for illus­tra­tionerne i sine bøger.

Heinze har skrevet konkrakt med os på tre bøger omhan­dlende Sort Hest og Hvid Hest. Hun skriv­er bøger til børn, der adresser­er vok­sne emn­er, hvor sprog­et i bøgerne kræver et vågnet øje og at man er parat på at slå lyt­te­lap­perne ud.