Erhvervspraktik

16. december 2019

Erhvervspraktik hos os

Som erhvervsprak­tikant bestemmes ind­hold­et af prak­tikken af for­målet med prak­tikken. Din skole definer­er for­målet med at komme i prak­tik og efter en per­son­lig sam­tale med dig, mod­tager du en prak­tik­plan over peri­o­den.

Som prak­tikant i for­laget skal du arbe­jde hjem­me­fra, du skal der­for have en com­put­er og adgang til inter­net­tet. Vi arbe­jder i online doku­menter, der­for skal dit inter­net være sta­bilt.

Der er mange eksem­pler på, hvad man som erhvervsprak­tikant kan komme til at lave i sin prak­tik. Du kan fx være i prak­tik som for­fat­ter, redak­tør, redak­tøras­sis­tent, over­sæt­ter, illus­tra­tor, grafik­er, sæl­ger, mar­ket­ingmedar­be­jder mm.

Den sid­ste erhvervsprak­tikant vi har haft i for­laget, har fx skrevet sin egen tekst, som skal udgives på for­laget.

Læs hvad andre prak­tikan­ter skriv­er om for­laget.

Send ansøgn­ing og cv til vores e‑mail.

En erhvervsprak­tik er uløn­net.