Virksomhedspraktik

20. marts 2019

Virksomhedspraktik i forlaget

Prak­tikop­gaver

Som prak­tikant i for­laget skal du arbe­jde som redak­tør. Du tilknyttes som redak­tør på en eller flere af vores kom­mende udgivelser. Du skal lave for­lagets nyheds­brev og lægge rel­e­vante nyhed­er op på Face­book. Hvilket er faste opgaver som prak­tikant i for­laget. Desu­den mod­tager du et arbe­jdsske­ma med arbe­jd­sop­gaver og tid­splan. Typiske arbe­jd­sop­gaver i din prak­tikpe­ri­ode som redak­tør er redi­ger­ing af tek­ster, kor­rek­tur, anmeldelser, artik­ler og tek­st­for­fat­ning. Men da arbe­jdet som redak­tør er vari­eret, kan du også være nødt til at hjælpe til med grafikerop­gaver, over­sæt­telser, mar­ket­ing, salg og diverse ad hoc opgaver.

For­mål
At du får kend­skab til for­lagsar­be­jde.
At du selvstændigt kan vare­tage en eller flere for­lag­sop­gaver.
At du øger dit netværk.

Dette får du
Oplæring i for­lag­sop­gaver.
Mulighed for at arbe­jde selvstændigt med en høj grad af fri­hed.
Mulighed for at delt­age i bogre­cep­tion­er.
Et friek­sem­plar af alle de bøger du arbe­jder med.
Erfar­ing til dit cv.
Mulighed for at dit navn kom­mer i en eller flere bøgers kolo­fon.

Krav
Det vigtig­ste er din inter­esse for for­lagsar­be­jde.
Opgav­erne plan­lægges ud fra dine kom­pe­tencer, inter­ess­er og kar­ri­ere­plan­er
Du skal enten kunne tale fly­dende engel­sk eller dan­sk. Du skal være i stand til at kunne læse og forstå danske tek­ster. Du skal kunne samar­be­jde med for­fat­tere og for­lagets medar­be­jdere.
Du skal have din egen com­put­er med inter­ne­tadgang.
Du skal kunne arbe­jde hjem­me­fra og selvstændigt.
Du skal kunne tage ini­tia­tiv og være aktivt med­virk­ende til valg af for­lag­sop­gaver.
Du skal kunne kom­mu­nikere pro­fes­sionelt.

Type prak­tik: virk­somhed­sprak­tik eller almin­delig prak­tik.
Varighed: 1–6 måned­er.
Ansøgn­ings­frist: Dato sættes når for­laget man­gler en prak­tikant igen, men du er velkom­men til at sende en uop­for­dret ansøgn­ing indtil da.

Læs hvad vores prak­tikan­ter skriv­er om os.

Send din ansøgn­ing til os sam­men med dit cv.