Virksomhedspraktik

20. marts 2019

For­laget søger en prak­tikant til 1.september 2019

Prak­tikop­gaver
Redi­ger­ing af tek­ster.
Anmeldelser.
Kor­rek­tur.
Betalæse.
Vur­dere manuskripter.
Opsætte salg og mar­ket­ing mate­ri­ale; pressemed­delelser, artik­ler, mar­ket­ing­plan­er, sal­g­stek­ster.
Netværk; Face­book, Insta­gram, LinkedIn.
Grafiske opgaver.
Over­sæt­telse.
Assis­tere og ad hoc opgaver.

For­mål
At du får kend­skab til for­lagsar­be­jde.
At du selvstændigt kan vare­tage en eller flere for­lag­sop­gaver.
At du øger dit netværk.

Dette får du
Oplæring i for­lag­sop­gaver.
Mulighed for at arbe­jde selvstændigt med en høj grad af fri­hed.
Mulighed for at delt­age i recep­tion­er.
Et friek­sem­plar af alle de bøger du arbe­jder med.
Erfar­ing til dit cv.
Mulighed for at dit navn kom­mer i en eller flere bøgers kolo­fon.

Krav
Det vigtig­ste er din inter­esse for for­lagsar­be­jde.
Opgav­erne plan­lægges ud fra dine kom­pe­tencer, inter­ess­er og kar­ri­ere­plan­er.
Du får adgang til en opgave­data­base og væl­ger sam­men med for­læg­ger, hvilke opgaver du vil fordybe dig i.
Du skal enten kunne tale fly­dende engel­sk eller dan­sk. Du skal være i stand til at kunne læse og forstå danske tek­ster. Du skal kunne samar­be­jde med for­fat­tere og for­lagets medar­be­jdere.
Du skal have din egen com­put­er med inter­ne­tadgang.
Du skal kunne arbe­jde hjem­me­fra og selvstændigt.
Du skal kunne tage ini­tia­tiv og være aktivt med­virk­ende til valg af for­lag­sop­gaver.
Du skal kunne kom­mu­nikere pro­fes­sionelt.

Type prak­tik: virk­somhed­sprak­tik eller almin­delig prak­tik.
Varighed: 1–6 måned­er.
Ansøgn­ings­frist: 11.august 2019.

Læs hvad vores prak­tikan­ter skriv­er om os.

Send din ansøgn­ing til os sam­men med dit cv.