Hør hvad praktikanterne har at sige om Snepryd

20. marts 2019

Min praktik på Forlaget Snepryd har været utrolig godt. Jeg blev modtaget godt af både forlægger Britta og alle redaktører, fik god vejledning af opgaverne og fik ansvar for redaktøropgaver vedrørende hele romaner fra dag ét.”

Af Lau­ra Sloth Andersen 
Sep­tem­ber-okto­ber 2020

Eval­uer­ing af virk­somhedsprak­tik som redak­tør hos For­laget Snepryd 

Min prak­tik på For­laget Snepryd har været utrolig godt. Jeg blev mod­taget godt af både for­læg­ger Brit­ta og alle redak­tør­er, fik god vejled­ning af opgav­erne og fik ans­var for redak­tørop­gaver vedrørende hele roman­er fra dag ét. Det har alt sam­men gjort, at jeg har fået rigtig meget ud af prak­tikken.  

I forve­jen havde jeg erfar­ing med redak­tørar­be­jde, dog i min­dre grad og kun af små tek­ster, og jeg havde allerede en stor inter­esse i at arbe­jde med lit­ter­atur – men allerede efter den første uge her kunne jeg mærke at det var noget, jeg rigtig gerne ville arbe­jde med fre­mover. Jeg nød alle de forskel­lige opgaver, jeg blev påsat, og tog dem meget ser­iøst, da jeg inderligt syntes det var spæn­dende.  

Den feed­back, jeg fik til alt jeg sendte ind var også rigtig brug­bar. Det hjalp meget at få at vide, hvad ved det, der var godt og brug­bart. Det var også rart at få lov at sam­men­ligne med det andre redak­tør­er havde skrevet til samme manuskript, til alle slags opgaver. 

Manuskripterne som Snepryd får sendt ind og udgiv­er er desu­den rigtig gode. Jeg fik mulighed for at læse flere forskel­lige gen­r­er, skrevet på vidt forskel­lige måder, og jeg holdt oprigtigt af dem alle. Selv om jeg har mine egne per­son­lige præfer­encer til, hvad jeg ellers læs­er af roman­er, blev jeg glædeligt over­ras­ket. På dén måde fik jeg også noget ud af prak­tikken, selv om det er mere banalt.  

Desu­den kan jeg godt lide, at det er et vigtigt for­lag, i og med at I er åbne især for mar­gin­alis­erede borg­ere, så man lær­er meget af at læse en hvilken som helst af deres udgivelser, hvis emn­er spæn­der bredt, men alle har et udfor­drende, aktuelt og vigtigt bud­skab. 

I er der­for et fan­tastisk for­lag, både for for­fat­tere, læsere og ansat­te. Jeg vil varmt anbe­fale både for­fat­tere og folk der gerne vil arbe­jde med redak­tion­sar­be­jde eller opnå erfar­ing med det gen­nem prak­tik – at hen­vende sig til For­laget Snepryd. Prak­tikken er fan­tastisk, netop for­di den reelt fun­ger­er som en redak­tørstill­ing. Så det er uvur­derlig erfar­ing, i min mening. Jeg sæt­ter meget stor pris på at have haft oplevelsen. 

Tak for alt.

Det var en skøn oplevelse at kunne bruge det jeg har lært til noget, og virkelig at få lov til at arbejde koncentreret med teksterne.”

Af Sil­ja Nielsen
Okto­ber-novem­ber 2019

Jeg var i prak­tik hos For­laget Snepryd i 8 uger, hvilket jeg har været glad for. Jeg har altid læst og skrevet meget fik­tion, så det var spæn­dende at opleve et for­lag inde­fra. Desu­den kunne jeg bruge mine tek­st­an­a­lytiske kom­pe­tencer fra uni­ver­sitetet til at se sam­men­hænge og mulige huller i tek­sterne, som jeg brugte som udgangspunkt for at fores­lå ændringer. Det var en skøn oplevelse at kunne bruge det jeg har lært til noget, og virke­lig at få lov til at arbe­jde kon­cen­teret med teksterne.

Jeg var redak­tør på en børnebog og en roman, samt hjælperedak­tør på en tekst af mere eksper­i­menterende karak­ter. Alle tre pro­jek­ter har været lærerige for mig.

Jeg kom med en del for­vent­ninger til, hvor­dan et for­lag fun­ger­er, som jeg oplevede at få udfor­dret af Snepryds ide­al­is­tiske tankegang og større vægt­ning af per­son­lig føling med tek­sterne end kom­mer­ciel inter­esse. Inde­hav­eren af for­laget, Brit­ta, var altid vil­lig til at svare på mails, og give udførlige svar på mine spørgsmål. Især er jeg taknem­melig for hen­des vil­lighed til at gå ind i en diskus­sion om, hvad god lit­ter­atur er, hvor jeg fik udfor­dret mine egne fordomme.

Jeg vil anbe­fale andre at komme i prak­tik eller være friv­il­lige hos for­laget, hvis de gerne vil have ind­b­lik i for­lags­branchen eller nørde lit­ter­atur. Der er også mulighed for at arbe­jde med sociale medi­er og nyheds­mail, og prak­tikan­ten får stor ind­fly­delse på hvilke opgaver de vil have. Man skal være ind­stil­let på at arbe­jde meget selvstændigt, men bliv­er også mødt med stor tillid.

Jeg har lært rigtig meget både om det at være i et forlag, at samarbejde med andre, men har også lært en del om mig selv.”

Af Camil­la Leth Nielsen
Okto­ber-decem­ber 2019

Jeg hed­der Camil­la, og er 21 år, jeg har lige afs­lut­tet min prak­tik hos Snepryd. Jeg arbe­jd­ede med at skrive min egen bog og alt det arbe­jde, der lig­ger i at udgive en bog. Jeg har lært rigtig meget både om det at være i et for­lag, at samar­be­jde med andre, men har også lært en del om mig selv. Jeg vil helt klart anbe­fale Snepryd som prak­tik­st­ed, og et sted at udgive sin bog.

Det var en kæmpe oplevelse for mig at komme i praktik hos Snepryd. Jeg er utrolig taknemmelig for, at Snepryd gav mig en chance…”

Af Marie Bach­mann Pedersen
Okto­ber 2019

Det var en kæmpe oplevelse for mig at komme i prak­tik hos Snepryd. Jeg er utrolig taknem­melig for, at Snepryd gav mig en chance, selvom jeg lige nu ikke er stud­erende. Under­ve­js i samar­be­jdet fik jeg hjælp og vejled­ning sam­tidig med, at jeg blev opfor­dret til at tro på mig selv og arbe­jde selvstændigt. Generelt blev jeg mødt i øjen­højde med åben­hed og respekt, selvom jeg ‘bare’ var praktikant.

Jeg søgte i prak­tik af inter­esse for faget, så jeg havde rimelig frie ram­mer for, hvilke opgaver, jeg ville lave, og hvor meget tid, jeg ville bruge på dem. Gen­nem sam­tale med for­laget fandt vi frem til tre opgaver, der var rel­e­vante og inter­es­sante for mig.

Jeg lavede en betalæs­ning på et manuskript, hvor jeg læste en stort set færdig roman og kom med mine tanker og kom­mentar­er til værket.

Jeg fik deru­dover en opgave som redak­tør. Det viste sig, at det kræver indlevelse og god kom­mu­nika­tion at skulle samar­be­jde med en fremmed per­son, men jeg synes, at det var en lærerig proces.

Den sid­ste opgave var vur­der­ing af et manuskript, hvilket var end­nu en mulighed for at dykke ned i en tekst og se, hvor­dan man ville kunne arbe­jde videre med den.

Jeg blev under praktikken givet rig mulighed for selv at have indflydelse på, hvad jeg skulle arbejde med og fokusere på.”

Af Tine Gia Rosenkilde Fjeldsted
Sep­tem­ber 2019

Jeg var i virk­somhed­sprak­tik hos For­laget Snepryd i lidt over 3 uger, og det var en enormt lærerig oplevelse. Jeg fik især trænet min selvdis­ci­plins­muskel og fik læst og arbe­jdet med nogle smukke, tankevækkende og engagerende tekster.

Mine primære opgaver var at agere redak­tør på Snepryds Face­book­side og redak­tøras­sis­tent på en roman, der bliv­er udgivet til foråret, samt at hjælpe til med at redi­gere og fin­pudse over­sæt­telsen af Elvas magiske skat­tek­iste. Deru­dover udsendte jeg et nyheds­brev og skrev en anmeldelse af den nyeste (enormt spæn­dende!) vin­der­nov­el­le fra for­lagets årlige novellekonkurrence.

Jeg blev under prak­tikken givet rig mulighed for selv at have ind­fly­delse på, hvad jeg skulle arbe­jde med og fokusere på. Jeg kunne således arbe­jde med de ting, jeg var mest inter­esseret i eller havde brug for mere erfar­ing med.

Jeg var enormt til­freds med at stifte bek­end­skab med For­laget Snepryd, og jeg anbe­faler på det varmeste at prøve kræfter af som enten prak­tikant eller friv­il­lig, da der er per­fek­te mulighed­er for at få noget for hån­den, hvad enten det er med kor­rek­turlæs­ning, beta-læs­ning, manuskriptvur­der­ing, over­sæt­telse, bogre­cep­tion­er eller andet i den boldgade.

Arbe­jdet foregår hjem­me­fra, hvilket giv­er en masse fri­hed, men lidt selvdis­ci­plin (eller øns­ket om at udvikle det) er der­for også en fordel.

Jeg takker for­læg­ger Brit­ta mange gange for samar­be­jdet; det har været en fornø­jelse at lære dig og for­laget at kende.

Samarbejdet med Britta Marie Steen har været givtigt og godt. Hun har støttet og vejledt mig til UG hele vejen.”

Af Lon­ni Krause

Jeg har været i virk­somhed­sprak­tik som redak­tør i fire uger på for­laget Snepryd. Det har været en skøn og meget lærerig proces.

Det hele beg­y­n­dte med en ansøgn­ing som jeg sendte til Snepryd. Det var stort set en joban­søgn­ing, men så kunne for­laget også læse lidt om hvad jeg havde bedrevet. Jeg fik hur­tigt svar, og bestilte et tele­fon­møde med Brit­ta Marie Steen. Vi snakkede frem og tilbage og for­vent­ningsaf­stemte. Jeg blev lovet en rigtig arbe­jds­mail, som redak­tør­er har, når de arbe­jder på et for­lag. Jeg blev præsen­teret for google drev, prak­tik­plan­lægn­ing og godt humør. Foru­den de fire manuskripter jeg nåede at være omkring, lå der også noget om gram­matik, betalæs­ning og manuskriptvur­der­ing. Jeg synes jeg blev for­beredt godt på min kom­mende praktik.

Arbe­jdet foregik hjemme i min dagligstue, og det kræver en god arbe­jdsmoral. Hver dag ”mødte” jeg klokken 9:00 og havde frokost­pause omkring klokken 12.00. Så arbe­jd­ede jeg til klokken 17.00. Nogle gange blev klokken måske 18:00, men så ”gik” jeg tidligere, dagen efter.  Jeg syntes at det var sjovt at arbe­jde på den måde. Desu­den brugte man ikke tid på trans­port. I stedet for havde man nogle effek­tive arbejdstimer.

I de fire uger prak­tikken varede, var der ikke behov for at hive mig selv op og i gang. Arbe­jd­sru­ti­nen blev hur­tigt indar­be­jdet og jeg fandt det sim­pelthen så spæn­dende med redi­ger­ing og betalæsning/skrivning og manuskriptvur­der­ing, at tiden gik alt for hurtigt.

Jeg fik også et inter­view i kassen med Brit­ta Marie Steen. Det gav mig et rigtigt godt ind­b­lik i for­lagets historie.

Samar­be­jdet med Brit­ta Marie Steen har været givtigt og godt. Hun har støt­tet og vejledt mig til UG hele vejen.  Hun har sendt opmuntringer og respons på det jeg har lavet, så jeg vid­ste at jeg var på rette vej.

Jeg var en smule spændt på om jeg nu også var god nok til for­lagsar­be­jde. Det har Brit­ta Marie Steen for­sikret mig om.

Eneste anke: Fire uger går stærkt. Jeg ville godt have haft to måned­er. På den måde kunne jeg også følge de roman  ‑og erindrings­bøger, som jeg har lært at kende.

Jeg kom­mer godt nok til at savne Snepryd.

Det var rigtig dejligt at blive kastet ud i opgaver, hvor der var mulighed for at få så meget ansvar fra dag et af”.

Af Julie Larsen

Jeg har primært lavet redak­tørar­be­jde, kor­rek­tur, skrivn­ing af tek­ster og vur­der­ing af manuskripter.

Det var rigtig dejligt at blive kastet ud i opgaver, hvor der var mulighed for at få så meget ans­var fra dag et af. Jeg har også nydt, at der var så god tid til at lave opgav­erne, at der var plads til, at jeg havde tid til at lære tin­gene rigtigt.

Jeg synes ikke, at der var noget, der var dårligt. Men man skal nok være typen, der kan lide at arbe­jde der­hjemme alene. Til gengæld har arbe­jd­sti­den været så flek­si­bel, at jeg stadig har kun­net delt­age i det, jeg havde lyst til udover arbejdet.

Jeg ville helt klart anbe­fale Snepryd. Jeg tænker især os, der kom­mer fra uni­ver­sitetet, som har brug for at arbe­jde med noget mere praktisk.

Det var fantastisk at mærke den tiltro, der er til ens evner lige fra starten, da man får frie hænder til at arbejde med præcis de opgaver, man brænder allermest for.”

Af Anne-Katrine

Da jeg var i prak­tik hos For­laget Snepryd fik jeg en virke­lig god ind­sigt i, hvor­dan arbe­jdet på et for­lag foregår. Det var fan­tastisk at mærke den tiltro, der er til ens evn­er lige fra starten, da man får frie hæn­der til at arbe­jde med præ­cis de opgaver, man bræn­der aller­mest for. Prak­tikken var en virke­lig spæn­dende oplevelse, som jeg kun kan anbe­fale andre at prøve, hvis de ønsker at stifte bek­endt­skab med forlagsverdenen.

Som jeg har givet udtryk for flere gange, så har det været superspændende for mig at få lov til at prøve kræfter med de forskellige opgaver…”

Af Sid­sel Øby

End­nu engang mange tak for vores samar­be­jde. Som jeg har givet udtryk for flere gange, så har det været super­spæn­dende for mig at få lov til at prøve kræfter med de forskel­lige opgaver, og jeg synes Brit­ta har været nem og behagelig at arbe­jde sam­men med. Og så nævn­er jeg også lige igen, at jeg rigtig gerne vil lave mere arbe­jde for Snepryd.