Udtalelser fra praktikanter

20. marts 2019

Dine arbe­jd­sop­gaver
Primært redak­tørar­be­jde, kor­rek­tur, skrivn­ing af tek­ster og vur­der­ing af manuskripter.

Fik du den hjælp og feed­back, du følte, der var behov for?
Ja, det synes jeg.

Hvad var det gode ved prak­tikken?
Det var rigtig dejligt at blive kastet ud i opgaver, hvor der var mulighed for at få så meget ans­var fra dag et af. Jeg har også nydt, at der var så god tid til at lave opgav­erne, at der var plads til, at jeg havde tid til at lære tin­gene rigtigt.

Hvad var det min­dre gode ved prak­tikken?
Hmm. Jeg synes ikke, at der var noget, der var dårligt. Men man skal nok være typen, der kan lide at arbe­jde der­hjemme alene. Til gengæld har arbe­jd­sti­den været så flek­si­bel, at jeg stadig har kun­net delt­age i det, jeg havde lyst til udover arbe­jdet.

Ville du anbe­fale andre at komme i virk­somhed­sprak­tik i for­laget?
Helt klart. Jeg tænker især os, der kom­mer fra uni­ver­sitetet, som har brug for at arbe­jde med noget mere prak­tisk.

Hvis du har kri­tik til for­laget, har du så forslag til, hvor­dan du men­er, man kunne gøre det bedre for frem­tidi­ge prak­tikan­ter? 
Ikke umid­del­bart.

Julie Larsen

———————————————————————————

Da jeg var i prak­tik hos For­laget Snepryd fik jeg en virke­lig god ind­sigt i, hvor­dan arbe­jdet på et for­lag foregår. Det var fan­tastisk at mærke den tiltro, der er til ens evn­er lige fra starten, da man får frie hæn­der til at arbe­jde med præ­cis de opgaver, man bræn­der aller­mest for. Prak­tikken var en virke­lig spæn­dende oplevelse, som jeg kun kan anbe­fale andre at prøve, hvis de ønsker at stifte bek­endt­skab med for­lagsver­de­nen.
Anne-Katrine

——————————————————————————–

End­nu engang mange tak for vores samar­be­jde. Som jeg har givet udtryk for flere gange, så har det været super­spæn­dende for mig at få lov til at prøve kræfter med de forskel­lige opgaver, og jeg synes du har været nem og behagelig at arbe­jde sam­men med. Og så nævn­er jeg også lige igen, at jeg rigtig gerne vil lave mere arbe­jde for dig — du siger bare til:)
Sid­sel Øby