Udtalelser fra praktikanter

20. marts 2019

I praktik på Forlaget Snepryd

Af Lonni Krause

Jeg har været i virk­somhed­sprak­tik som redak­tør i fire uger på for­laget Snepryd. Det har været en skøn og meget lærerig pro­ces.

Det hele beg­y­n­dte med en ansøgn­ing som jeg sendte til Snepryd. Det var stort set en joban­søgn­ing, men så kunne for­laget også læse lidt om hvad jeg havde bedrevet. Jeg fik hur­tigt svar, og bestilte et tele­fon­møde med Brit­ta Marie Steen. Vi snakkede frem og tilbage og for­vent­ningsaf­stemte. Jeg blev lovet en rigtig arbe­jds­mail, som redak­tør­er har, når de arbe­jder på et for­lag. Jeg blev præsen­teret for google drev, prak­tik­plan­lægn­ing og godt humør. Foru­den de fire manuskripter jeg nåede at være omkring, lå der også noget om gram­matik, betalæs­ning og manuskriptvur­der­ing. Jeg synes jeg blev for­beredt godt på min kom­mende prak­tik.

Arbe­jdet foregik hjemme i min dagligstue, og det kræver en god arbe­jdsmoral. Hver dag ”mødte” jeg klokken 9:00 og havde frokost­pause omkring klokken 12.00. Så arbe­jd­ede jeg til klokken 17.00. Nogle gange blev klokken måske 18:00, men så ”gik” jeg tidligere, dagen efter.  Jeg syntes at det var sjovt at arbe­jde på den måde. Desu­den brugte man ikke tid på trans­port. I stedet for havde man nogle effek­tive arbe­jd­stimer.

I de fire uger prak­tikken varede, var der ikke behov for at hive mig selv op og i gang. Arbe­jd­sru­ti­nen blev hur­tigt indar­be­jdet og jeg fandt det sim­pelthen så spæn­dende med redi­ger­ing og betalæsning/skrivning og manuskriptvur­der­ing, at tiden gik alt for hur­tigt.

Jeg fik også et inter­view i kassen med Brit­ta Marie Steen. Det gav mig et rigtigt godt ind­b­lik i for­lagets his­to­rie.

Samar­be­jdet med Brit­ta Marie Steen har været givtigt og godt. Hun har støt­tet og vejledt mig til UG hele vejen.  Hun harsendt opmuntringer og respons på det jeg har lavet, så jeg vid­ste at jeg var på rette vej.

Jeg var en smule spændt på om jeg nu også var god nok til for­lagsar­be­jde. Det har Brit­ta Marie Steen for­sikret mig om.

Eneste anke: Fire uger går stærkt. Jeg ville godt have haft to måned­er. På den måde kunne jeg også følge de roman  ‑og erindrings­bøger, som jeg har lært at kende.

Jeg kom­mer godt nok til at savne Snepryd.

 

I praktik

Af Julie Larsen

Dine arbe­jd­sop­gaver
Primært redak­tørar­be­jde, kor­rek­tur, skrivn­ing af tek­ster og vur­der­ing af manuskripter.

Fik du den hjælp og feed­back, du følte, der var behov for?
Ja, det synes jeg.

Hvad var det gode ved prak­tikken?
Det var rigtig dejligt at blive kastet ud i opgaver, hvor der var mulighed for at få så meget ans­var fra dag et af. Jeg har også nydt, at der var så god tid til at lave opgav­erne, at der var plads til, at jeg havde tid til at lære tin­gene rigtigt.

Hvad var det min­dre gode ved prak­tikken?
Hmm. Jeg synes ikke, at der var noget, der var dårligt. Men man skal nok være typen, der kan lide at arbe­jde der­hjemme alene. Til gengæld har arbe­jd­sti­den været så flek­si­bel, at jeg stadig har kun­net delt­age i det, jeg havde lyst til udover arbe­jdet.

Ville du anbe­fale andre at komme i virk­somhed­sprak­tik i for­laget?
Helt klart. Jeg tænker især os, der kom­mer fra uni­ver­sitetet, som har brug for at arbe­jde med noget mere prak­tisk.

Hvis du har kri­tik til for­laget, har du så forslag til, hvor­dan du men­er, man kunne gøre det bedre for frem­tidi­ge prak­tikan­ter? 
Ikke umid­del­bart.

 

Min praktik

Af Anne-Katrine

Da jeg var i prak­tik hos For­laget Snepryd fik jeg en virke­lig god ind­sigt i, hvor­dan arbe­jdet på et for­lag foregår. Det var fan­tastisk at mærke den tiltro, der er til ens evn­er lige fra starten, da man får frie hæn­der til at arbe­jde med præ­cis de opgaver, man bræn­der aller­mest for. Prak­tikken var en virke­lig spæn­dende oplevelse, som jeg kun kan anbe­fale andre at prøve, hvis de ønsker at stifte bek­endt­skab med for­lagsver­de­nen.

 

Virksomhedspraktik

Af Sidsel Øby

End­nu engang mange tak for vores samar­be­jde. Som jeg har givet udtryk for flere gange, så har det været super­spæn­dende for mig at få lov til at prøve kræfter med de forskel­lige opgaver, og jeg synes du har været nem og behagelig at arbe­jde sam­men med. Og så nævn­er jeg også lige igen, at jeg rigtig gerne vil lave mere arbe­jde for dig — du siger bare til:)