Udtalelser fra praktikanter

20. marts 2019

Af Silja Nielsen
Oktober-november 2019

Jeg var i prak­tik hos For­laget Snepryd i 8 uger, hvilket jeg har været glad for. Jeg har altid læst og skrevet meget fik­tion, så det var spæn­dende at opleve et for­lag inde­fra. Desu­den kunne jeg bruge mine tek­st­an­a­lytiske kom­pe­tencer fra uni­ver­sitetet til at se sam­men­hænge og mulige huller i tek­sterne, som jeg brugte som udgangspunkt for at fores­lå ændringer. Det var en skøn oplevelse at kunne bruge det jeg har lært til noget, og virke­lig at få lov til at arbe­jde kon­cen­teret med tek­sterne.

Jeg var redak­tør på en børnebog og en roman, samt hjælperedak­tør på en tekst af mere eksper­i­menterende karak­ter. Alle tre pro­jek­ter har været lærerige for mig.

Jeg kom med en del for­vent­ninger til, hvor­dan et for­lag fun­ger­er, som jeg oplevede at få udfor­dret af Snepryds ide­al­is­tiske tankegang og større vægt­ning af per­son­lig føling med tek­sterne end kom­mer­ciel inter­esse. Inde­hav­eren af for­laget, Brit­ta, var altid vil­lig til at svare på mails, og give udførlige svar på mine spørgsmål. Især er jeg taknem­melig for hen­des vil­lighed til at gå ind i en diskus­sion om, hvad god lit­ter­atur er, hvor jeg fik udfor­dret mine egne for­domme.

Jeg vil anbe­fale andre at komme i prak­tik eller være friv­il­lige hos for­laget, hvis de gerne vil have ind­b­lik i for­lags­branchen eller nørde lit­ter­atur. Der er også mulighed for at arbe­jde med sociale medi­er og nyheds­mail, og prak­tikan­ten får stor ind­fly­delse på hvilke opgaver de vil have. Man skal være ind­stil­let på at arbe­jde meget selvstændigt, men bliv­er også mødt med stor tillid.

Af Camilla Leth Nielsen
Oktober-december 2019

Jeg hed­der Camil­la, og er 21 år, jeg har lige afs­lut­tet min prak­tik hos Snepryd. Jeg arbe­jd­ede med at skrive min egen bog og alt det arbe­jde, der lig­ger i at udgive en bog. Jeg har lært rigtig meget både om det at være i et for­lag, at samar­be­jde med andre, men har også lært en del om mig selv ☺️vil helt klart anbe­fale Snepryd som prak­tik­st­ed, og et sted at udgive sin bog.

Af Marie Bachmann Pedersen
Oktober 2019

Det var en kæmpe oplevelse for mig at komme i prak­tik hos Snepryd. Jeg er utrolig taknem­melig for, at Snepryd gav mig en chance, selvom jeg lige nu ikke er stud­erende. Under­ve­js i samar­be­jdet fik jeg hjælp og vejled­ning sam­tidig med, at jeg blev opfor­dret til at tro på mig selv og arbe­jde selvstændigt. Generelt blev jeg mødt i øjen­højde med åben­hed og respekt, selvom jeg ‘bare’ var prak­tikant.

Jeg søgte i prak­tik af inter­esse for faget, så jeg havde rimelig frie ram­mer for, hvilke opgaver, jeg ville lave, og hvor meget tid, jeg ville bruge på dem. Gen­nem sam­tale med for­laget fandt vi frem til tre opgaver, der var rel­e­vante og inter­es­sante for mig.

Jeg lavede en betalæs­ning på et manuskript, hvor jeg læste en stort set færdig roman og kom med mine tanker og kom­mentar­er til vær­ket.

Jeg fik deru­dover en opgave som redak­tør. Det viste sig, at det kræver indlevelse og god kom­mu­nika­tion at skulle samar­be­jde med en fremmed per­son, men jeg synes, at det var en lærerig pro­ces.

Den sid­ste opgave var vur­der­ing af et manuskript, hvilket var end­nu en mulighed for at dykke ned i en tekst og se, hvor­dan man ville kunne arbe­jde videre med den.

Af Tine Gia Rosenkilde Fjeldsted
September 2019

Jeg var i virk­somhed­sprak­tik hos For­laget Snepryd i lidt over 3 uger, og det var en enormt lærerig oplevelse. Jeg fik især trænet min selvdis­ci­plins­muskel og fik læst og arbe­jdet med nogle smukke, tankevækkende og engagerende tek­ster.

Mine primære opgaver var at agere redak­tør på Snepryds Face­book­side og redak­tøras­sis­tent på en roman, der bliv­er udgivet til foråret, samt at hjælpe til med at redi­gere og fin­pudse over­sæt­telsen af Elvas magiske skat­tek­iste. Deru­dover udsendte jeg et nyheds­brev og skrev en anmeldelse af den nyeste (enormt spæn­dende!) vin­der­nov­el­le fra for­lagets årlige nov­el­lekonkur­rence.

Jeg blev under prak­tikken givet rig mulighed for selv at have ind­fly­delse på, hvad jeg skulle arbe­jde med og fokusere på. Jeg kunne således arbe­jde med de ting, jeg var mest inter­esseret i eller havde brug for mere erfar­ing med.

Jeg var enormt til­freds med at stifte bek­end­skab med For­laget Snepryd, og jeg anbe­faler på det varmeste at prøve kræfter af som enten prak­tikant eller friv­il­lig, da der er per­fek­te mulighed­er for at få noget for hån­den, hvad enten det er med kor­rek­turlæs­ning, beta-læs­ning, manuskriptvur­der­ing, over­sæt­telse, bogre­cep­tion­er eller andet i den boldgade.

Arbe­jdet foregår hjem­me­fra, hvilket giv­er en masse fri­hed, men lidt selvdis­ci­plin (eller øns­ket om at udvikle det) er der­for også en fordel.

Jeg takker for­læg­ger Brit­ta mange gange for samar­be­jdet; det har været en fornø­jelse at lære dig og for­laget at kende.

 

Af Lonni Krause

Jeg har været i virk­somhed­sprak­tik som redak­tør i fire uger på for­laget Snepryd. Det har været en skøn og meget lærerig pro­ces.

Det hele beg­y­n­dte med en ansøgn­ing som jeg sendte til Snepryd. Det var stort set en joban­søgn­ing, men så kunne for­laget også læse lidt om hvad jeg havde bedrevet. Jeg fik hur­tigt svar, og bestilte et tele­fon­møde med Brit­ta Marie Steen. Vi snakkede frem og tilbage og for­vent­ningsaf­stemte. Jeg blev lovet en rigtig arbe­jds­mail, som redak­tør­er har, når de arbe­jder på et for­lag. Jeg blev præsen­teret for google drev, prak­tik­plan­lægn­ing og godt humør. Foru­den de fire manuskripter jeg nåede at være omkring, lå der også noget om gram­matik, betalæs­ning og manuskriptvur­der­ing. Jeg synes jeg blev for­beredt godt på min kom­mende prak­tik.

Arbe­jdet foregik hjemme i min dagligstue, og det kræver en god arbe­jdsmoral. Hver dag ”mødte” jeg klokken 9:00 og havde frokost­pause omkring klokken 12.00. Så arbe­jd­ede jeg til klokken 17.00. Nogle gange blev klokken måske 18:00, men så ”gik” jeg tidligere, dagen efter.  Jeg syntes at det var sjovt at arbe­jde på den måde. Desu­den brugte man ikke tid på trans­port. I stedet for havde man nogle effek­tive arbe­jd­stimer.

I de fire uger prak­tikken varede, var der ikke behov for at hive mig selv op og i gang. Arbe­jd­sru­ti­nen blev hur­tigt indar­be­jdet og jeg fandt det sim­pelthen så spæn­dende med redi­ger­ing og betalæsning/skrivning og manuskriptvur­der­ing, at tiden gik alt for hur­tigt.

Jeg fik også et inter­view i kassen med Brit­ta Marie Steen. Det gav mig et rigtigt godt ind­b­lik i for­lagets his­to­rie.

Samar­be­jdet med Brit­ta Marie Steen har været givtigt og godt. Hun har støt­tet og vejledt mig til UG hele vejen.  Hun harsendt opmuntringer og respons på det jeg har lavet, så jeg vid­ste at jeg var på rette vej.

Jeg var en smule spændt på om jeg nu også var god nok til for­lagsar­be­jde. Det har Brit­ta Marie Steen for­sikret mig om.

Eneste anke: Fire uger går stærkt. Jeg ville godt have haft to måned­er. På den måde kunne jeg også følge de roman  ‑og erindrings­bøger, som jeg har lært at kende.

Jeg kom­mer godt nok til at savne Snepryd.

 

Af Julie Larsen

Dine arbe­jd­sop­gaver
Primært redak­tørar­be­jde, kor­rek­tur, skrivn­ing af tek­ster og vur­der­ing af manuskripter.

Fik du den hjælp og feed­back, du følte, der var behov for?
Ja, det synes jeg.

Hvad var det gode ved prak­tikken?
Det var rigtig dejligt at blive kastet ud i opgaver, hvor der var mulighed for at få så meget ans­var fra dag et af. Jeg har også nydt, at der var så god tid til at lave opgav­erne, at der var plads til, at jeg havde tid til at lære tin­gene rigtigt.

Hvad var det min­dre gode ved prak­tikken?
Hmm. Jeg synes ikke, at der var noget, der var dårligt. Men man skal nok være typen, der kan lide at arbe­jde der­hjemme alene. Til gengæld har arbe­jd­sti­den været så flek­si­bel, at jeg stadig har kun­net delt­age i det, jeg havde lyst til udover arbe­jdet.

Ville du anbe­fale andre at komme i virk­somhed­sprak­tik i for­laget?
Helt klart. Jeg tænker især os, der kom­mer fra uni­ver­sitetet, som har brug for at arbe­jde med noget mere prak­tisk.

Hvis du har kri­tik til for­laget, har du så forslag til, hvor­dan du men­er, man kunne gøre det bedre for frem­tidi­ge prak­tikan­ter? 
Ikke umid­del­bart.

 

Af Anne-Katrine

Da jeg var i prak­tik hos For­laget Snepryd fik jeg en virke­lig god ind­sigt i, hvor­dan arbe­jdet på et for­lag foregår. Det var fan­tastisk at mærke den tiltro, der er til ens evn­er lige fra starten, da man får frie hæn­der til at arbe­jde med præ­cis de opgaver, man bræn­der aller­mest for. Prak­tikken var en virke­lig spæn­dende oplevelse, som jeg kun kan anbe­fale andre at prøve, hvis de ønsker at stifte bek­endt­skab med for­lagsver­de­nen.

 

Af Sidsel Øby

End­nu engang mange tak for vores samar­be­jde. Som jeg har givet udtryk for flere gange, så har det været super­spæn­dende for mig at få lov til at prøve kræfter med de forskel­lige opgaver, og jeg synes du har været nem og behagelig at arbe­jde sam­men med. Og så nævn­er jeg også lige igen, at jeg rigtig gerne vil lave mere arbe­jde for dig — du siger bare til:)