Skønlitteratur

11. februar 2019

Digte, nov­el­ler og roman­er

Du er velkom­men til at sende dit manuskript til os.
Hvis vi ikke find­er dit manuskript klar til udgivelse, bliv­er du bedt om at forbedre det.
Ser vi ikke poten­tiale i dit manuskript, kan vi ikke udgive din bog.
Du skal ikke for­vente begrun­delse for afs­lag. Du må gerne sende til flere for­lag end os, det har ikke betyd­ning for, hvor­dan du vur­deres.

Der kan gå op til 1 år, før du får svar. Har du ikke fået svar inden et år, så kon­takt os!

Send først dit manuskript, når det er helt færdigt.
Send det i en Word eller PDF-fil
Lin­jeaf­s­tand 1,5
Skrift­stør­relse 12, Times New Roman
Hvis det er en billed­bog eller en tek­st­bog kom­bineret med billed­er, for­ventes det, at du selv sørg­er for billed­erne.
Husk at med­sende et føl­ge­brev, der beskriv­er din moti­va­tion, bogens mål­gruppe, tema, m.m.