Faglitteratur

11. februar 2019

Du er velkom­men til at sende en syn­op­sis til os. Den skal inde­holde emne, tid­splan, for­fat­tere, netværk, økono­mi og din faglige bag­grund.

Ser vi ikke poten­tiale i din idé, kan vi ikke tilbyde et samar­be­jde med dig.
Du skal ikke for­vente begrun­delse for afs­lag.

Send det i en Word eller PDF-fil
Lin­jeaf­s­tand 1,5
Skrift­stør­relse 12, Times New Roman